Wydawanie opinii

Informujemy, że Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Rehabilitacyjna ASQ posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badań oraz diagnoz psychologiczno-pedagogicznych. Opinie wystawiane przez naszą poradnię posiadają moc prawną tak jak opinie wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne.


Wpis poradni do rejestru przez Starostę Wołomińskiego uzyskał nr: 1-/NPPP/2012.

Istniejemy w wykazie Systemu Informacji Oświatowej na stronie: http://www.cie.men.gov.pl

  • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom - art. 71b ust. 3b (również § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562)
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi - art. 16 ust. 4,
  • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego(§10 ust. 1),
  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust. 1)
  • dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105 ust. 1)


Powyższe uprawnienia zostały nadane poprzez następujące akta prawne:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83 poz. 562).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) - opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Poradnia prowadzi ponadto badania i wydaje opinie psychologiczne lub psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i o niepełnosprawności.