Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (zwana inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, a dawniej reedukacją) to zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi specyficznymi osłabieniami rozwoju umiejętności wzrokowego lub słuchowego opracowywania materiału.

Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, które mają:

  • zdiagnozowane ryzyko dysleksji,
  • problemy z głosowaniem i składaniem wyrazów z usłyszanych z głosek,
  • trudności w nauce czytania i pisania,
  • osłabioną sprawność grafomotoryczną,
  • niechęć do nauki.


Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci. Ma ona za zadanie również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem niepowodzeń szkolnych oraz utraconej wskutek tych niepowodzeń motywacji do nauki, a także obniżonej samooceny.