ZASADY OGÓLNE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA prowadzonego w warunkach domowych

Drukuj

1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w domu to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 0-7 rż. Posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, spełniają przyjęte kryteria oraz pomyślnie przeszły procedurę kwalifikacyjną.
2. Zajęcia w ramach WWRDz w warunkach domowych to: terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa oraz elementy terapii SI.
3. Rodzaj terapii zależny jest od potrzeb i możliwości dziecka z uwzględnieniem zaleceń zdrowotnych w opinii o WWRDz oraz od możliwości organizacyjnych Poradni.
4. Celem terapii w ramach WWRDz jest jak najpełniejsze przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz nauki szkolnej poprzez:

- wspomaganie/usprawnianie rozwoju motorycznego,
- minimalizowanie/wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju funkcji percepcyjnych i percepcyjno-motorycznych,
- stymulowanie rozwoju komunikowania się z otoczeniem, rozwoju mowy, korygowanie wad wymowy,
- rozwijanie umiejętności samoobsługi i funkcjonowanie w środowisku społecznym,
- wspieranie rodziny w procesie akceptacji niepełnosprawności dziecka, rozpoznawaniu i odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka,
- informowanie i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych, wyposażenia w pomoce i sprzęt niezbędny do realizowania zadań terapeutycznych we współpracy z terapeutą.