1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w domu to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 0-7 rż. Posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, spełniają przyjęte kryteria oraz pomyślnie przeszły procedurę kwalifikacyjną.
2. Zajęcia w ramach WWRDz w warunkach domowych to: terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa oraz elementy terapii SI.
3. Rodzaj terapii zależny jest od potrzeb i możliwości dziecka z uwzględnieniem zaleceń zdrowotnych w opinii o WWRDz oraz od możliwości organizacyjnych Poradni.
4. Celem terapii w ramach WWRDz jest jak najpełniejsze przygotowanie dziecka do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz nauki szkolnej poprzez:

- wspomaganie/usprawnianie rozwoju motorycznego,
- minimalizowanie/wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju funkcji percepcyjnych i percepcyjno-motorycznych,
- stymulowanie rozwoju komunikowania się z otoczeniem, rozwoju mowy, korygowanie wad wymowy,
- rozwijanie umiejętności samoobsługi i funkcjonowanie w środowisku społecznym,
- wspieranie rodziny w procesie akceptacji niepełnosprawności dziecka, rozpoznawaniu i odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka,
- informowanie i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych, wyposażenia w pomoce i sprzęt niezbędny do realizowania zadań terapeutycznych we współpracy z terapeutą.

Przyznawania zajęć terapeutycznych z zakresu WWRDz w warunkach domowych.
1. Terapia w warunkach domowych powinna odbywać się w uzasadnionych przypadkach, którymi mogą być:
a) Trudna sytuacja życiowa rodziny (stan zdrowia rodzica/dziecka uniemożliwiający realizację zajęć poza domem),
b) Trudna sytuacja materialna i logistyczna (odległość od poradni, brak transportu, bardzo skomplikowany dojazd, wysokie koszty dojazdu obciążające rodziny będącą w trudnej sytuacji materialnej).
2. O przyznaniu WWRDz w warunkach domowych decyduje zespół WWRDz po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, w trybie przewidzianym w regulaminie ZWWRDz.
3. O decyzji zespołu rodzic powinien być poinformowany najpóźniej 30 dni od daty złożenia wniosku.

Oferujemy Państwu terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Są to zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, które z różnych ważnych powodów nie mogą stale lub czasowo uczestniczyć w zajęciach na terenie Poradni.
Oferujemy specjalistyczną terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną i rehabilitacje ruchową.
Rodzaj zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Poradni.
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci korzystać mogą od urodzenia aż do rozpoczęcia nauki szkolnej.

KRYTERIA przyznawania zajęć terapeutycznych z zakresu WWRDz w warunkach domowych

ZASADY OGÓLNE WWRDz prowadzonego w warunkach domowych