Magda Klimkiewicz

Jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także studia podyplomowe o kierunku Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Odbyłam również 2 letni staż w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie oraz liczne kursy i szkolenia dotyczące w szczególności diagnozy i wspierania rozwoju dziecka, m.in.:

 • Szkolenie podstawowe z zakresu Rozwoju Komunikacji (AAC) – MAKATON
 • Metody terapii indywidualnej dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD – praca z dzieckiem nadpobudliwym – diagnoza i pomoc
 • Praca z oddechem i ciałem
 • Programy aktywności M .i Ch. Knillów
 • Podstawy Polskiego Języka Migowego
 • Diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna trudności w czytaniu
 • Padaczka u dzieci
 • Problemy kliniczne – postępowanie terapeutyczne.

Zdobytą wiedzę teoretyczną pogłębiłam i wzbogaciłam o doświadczenie zawodowe pracując przez 5 lat w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą, z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, m.in.: zaburzeniami zachowania, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Aspergera, autyzmem, padaczką, z dziećmi niemówiącymi oraz z dziećmi, z różnymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie czuwam nad prawidłowym rozwojem i procesem edukacji dzieci oraz służę radą i pomocą nauczycielom i rodzicom w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie na Mokotowie. Ponadto swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie wykorzystuję prowadząc:

 • terapię integracji sensorycznej
 • konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-stymulujące dla dzieci i młodzieży (zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny)
 • zajęcia metodą Weroniki Sherborne. Ćwiczenia te mają na celu za pomocą ruchu, stworzyć dziecku okazję do rozwinięcia świadomości własnego ciała i otaczającej go przestrzeni, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Udział w zajęciach W. Sherborne wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka
 • grupy terapeutyczne (psychoedukacyjne) dla dzieci i młodzieży, których głównym celem jest rozwój i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych poprzez pomoc w rozumieniu tego, co dzieje się w ich życiu, uczenie lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenie zachowań prospołecznych, dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Ich celem jest rozwijanie umiejętności związanych z rolą rodzica, które pozwalają poprawić relacje oraz komunikację rodzic-dziecko. Rodzicowi zaś daje szanse na lepsze poznanie dziecka - jego potrzeb, pozytywny z nim kontakt i czas na zabawę.